Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Linki.nl

Voor de toegang tot en het gebruik van de website [www.linki.nl], (hierna: “Site”) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze Site en gebruik te maken van alle diensten en producten die op de Site worden aangeboden gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1 Definities
De volgende met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis als hieronder aangegeven, zowel in het enkelvoud als in het meervoud.
Linki.nl: de handelsnaam van de onderneming die de Site exploiteert;
Deelnemer: de natuurlijke persoon die van de Diensten gebruik wenst te maken;
Diensten: de diensten zoals aangeboden op de Site, waaronder mede begrepen het bemiddelen in vraag en aanbod op het gebied van advertenties en advertentieruimte;
Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 Verklaring en verplichtingen van Deelnemer
2.1 Deelnemer verklaart dat hij meerderjarig is.
2.2 Deelnemer garandeert dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de Diensten.
2.3 Deelnemer verklaart en garandeert dat hij alle instructies zal opvolgen voor het gebruik van de Diensten alsook dat hij alle gegevens die door hem tijdens de aanmeldingsprocedure worden aangeleverd juist, actueel en volledig zijn.
2.4 Deelnemer zal niet van de Diensten gebruik maken voor onrechtmatige doeleinden of in strijd met deze Voorwaarden.
2.5 Deelnemer maakt uitsluitend gebruik van de Diensten voor zakelijk of privé-gebruik.

Artikel 3 Log-in naam en e-mail adres
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten zal Deelnemer een log-in naam en een e-mailadres dienen te hebben.
3.2 De log-in naam en het e-mailadres dienen altijd geheim te worden gehouden en derhalve op geen enkele wijze ter beschikking te worden gesteld aan derden.
3.3 Het is verboden de log-in naam en/of e-mailadres van een derde te gebruiken.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Site en/of de Diensten, waaronder begrepen de rechten, teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), databestanden en overige materialen (“Informatie”), berusten bij Linki.nl en/of haar leveranciers c.q. licentiegevers.
4.2 Het is Deelnemer niet toegestaan de Informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linki.nl op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, te verspreiden en/of te verzenden.

Artikel 5 Verwijzingen
De Site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button), naar de websites van derden. Linki.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Linki.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 6 Beveiliging

Linki.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Linki.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7 Voorbehoud rechten Linki.nl
7.1 Linki.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang Deelnemer uit te sluiten van elk verder gebruik van de Diensten zonder op enige wijze hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gehouden door de betreffende Deelnemer. Linki.nl zal hiertoe onder meer kunnen besluiten indien Linki.nl gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Deelnemer op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt.
7.2 Linki.nl behoudt zich het recht voor haar Diensten te allen tijde, zonder opgaaf van reden of aankondiging aan te passen, te annuleren of op te schorten, zonder dat hierdoor enig recht op (schade)vergoeding voor Deelnemer kan ontstaan.

Artikel 8 Onderhoud
Linki.nl is gerechtigd haar systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Site, zonder dat hierdoor enig recht van Deelnemer op schadevergoeding jegens Linki.nl ontstaat.

Artikel 9 Garantie
Linki.nl heeft de inhoud van de Site met de groots mogelijke zorg samengesteld. Linki.nl biedt haar Site en de daarop geplaatste Informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Linki.nl niet:
- dat de Site ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
- dat de Informatie juist, actueel en volledig is; en,
- dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Deelnemer erkent dat het elk gebruik van de Diensten geheel en al voor zijn eigen risico en rekening is.
10.2 Linki.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Deelnemer. Meer in het bijzonder zal Linki.nl in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
- het gebruik dat Deelnemer maakt van de Diensten;
- de onmogelijkheid de Site en/of Diensten te (blijven) gebruiken door welke reden dan ook;
- het feit dat de bepaalde Informatie op de Site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
- het onrechtmatig gebruik van de systemen van Linki.nl, waaronder de Site, door een derde;
- het accepteren van een, uitbetaling;
- het ongeautoriseerd gebruik door een derde van de log-in naam en e-mailadres van Deelnemer.
10.3 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Linki.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 11 Vrijwaring
Deelnemer vrijwaart Linki.nl en alle aan haar gelieerde personen en ondernemingen volledig voor alle mogelijke claims van en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met zijn gebruik van de Diensten.

Artikel 12 Diversen
12.1 Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Linki.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
12.2 De Voorwaarden kunnen ten allen tijde door Linki.nl aangepast worden. Linki.nl adviseert daarom de Voorwaarden regelmatig te bekijken.
12.3 Linki.nl registreert iedere transactie en inzet uitgevoerd op de Site. In geval van discrepantie tussen de gegevens die Deelnemer meent te hebben geleverd aan Linki.nl en de gegevens zoals in de database geregistreerd werden, zal de informatie uit de database doorslaggevend zijn.

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.